Kalika Self-reliance Social Centre

Kapilvastu Municipality -03, Kalika Gaun, Taulihawa
Kapilvastu, Lumbini Province, Nepal

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

सूचना प्रकाशन मितिः२०८०/०१/२१

वेल्ट हंगर हिल्फे जर्मनी (WHH/BMZ)को आर्थिक सहयोगमा कालिका स्वावलम्बन सामाजिक केन्द्र (KSSC Nepal) र विकासका लागि ग्रामीण कल्याण तथा कृषि सुधार समूह -फरवार्ड नेपाल) द्वारा सयुक्त रूपमा सञ्चालन हुने “Civil Society Organisations as promoters of improved food systems and equal livelihood opportunities”-सुधारिएको खाद्य प्रणाली र जीविकोपार्जनका समान अवसरहरूको पर््रवर्द्धनका लागि नागरिक समाज) परियोजना कपिलबस्तु जिल्लाको यशोधरा, मायादेवी र शुद्धोधन गाँउपालिकामा सञ्चालन हुन गैरहेको छ । उक्त परियोजनाको लागि तपसिलमा उल्लेखित कर्मचारीहरू आवश्यक भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ ।

आवश्यकपद तथान्युनतम योग्यता

पद     ः     सामुदायिकसहजकर्ता Community Facilitator_

पद संख्याः      ११ जना

कार्यक्षेत्र ः     यशोधरा, मायादेवी र शुद्धोधनगाँउपालिकाकपिलबस्तु ।

आवश्यकन्युनतम योग्यता

·     मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहवा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हनु पर्ने छ साथै प्राविधिक I.Sc.Ag वा कृषि/पशुप्राविधिक (CTEVT) जे.टी.वा १८ महिने TSLC कृषितथापशु प्राविधिक CTEVT उत्तिर्ण  वाव्यवहारिक, अनुभवी र कृषकहरूलाई सिकाउन सक्ने र Skill Test Level-1 NSTB बाट उत्तर्ण भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिइने छ ।

·      समुदाय परिचालन,खाद्य सुरक्षा, पोषण, खानेपानीतथा सरसफाईको क्षेत्रमा कम्तिमा ३ बर्षकाम गरेको अनुभवहुनु पर्ने ।

ख) आवश्यककार्य अनुभवतथाअन्यसीपहरू

·      आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित पालिकामा खाद्य सुरक्षा, पोषण, खानेपानी तथा सरसफाईका क्षेत्रमा समुदाय परिचालन गर्न सक्ने ।

·      कृषक समूह गठन तथा परिचालनमा सहजीकरण गर्ने रकृषक समूहहरूलाई सम्बन्धित विषयमा आवश्यक तालिम प्रदान गर्न सक्ने ।

·      समुदाय स्तरमा पोषण सुरक्षा खानेपानी तथा सरसफाई आदि विषयमा सचेतना गर्न सक्ने ।

·      स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गरी लाभग्राही बर्गको हकहित संरक्षणका लागी पैरवीगर्ने ।

·      परियोजनामा संलग्न कृषकहरूको फिल्डमा नियमित अनुगमन गर्ने र उनीहरूलाई सम्बन्धित विषयमा आफनो जिम्मेवारी अनुसार सिकाइएका ज्ञान/सीपहरू व्यवहारमा उतार्न सिकाउने ।

·      कार्यक्रम अनुगमनमा परियोजनाको अन्य जिम्मेवार कर्मचारीहरूलाई सहयोग गर्ने ।

·      छनौट गरिएका कृषकको व्यवसायलाई परियोजनाले उपलब्ध गराएको फारम भरी अद्यावधिकगर्ने ।

·      आफुले समाधानगर्न नसकेका कृषक समुह/समुदायका प्राविधिक समस्यालाई विषयगत विशेषज्ञसँग सर्म्पर्क गर्राई समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने ।

·      स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रमा कार्यक्रम ब्यवस्थापन सम्बन्धी सीप भएको ।

·      स्थानीय भाषा बोल्न र लेख्न सक्ने ।

·      तालिम, गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने ।

·      कृषकहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक योजना बनाउन सहयोग गर्ने र आवश्यकता अनुसार वित्तीय संस्थामा पहुँच पुर्‍याउन सहयोग गर्ने ।

·      आफूले सम्पन्न गरेको मुख्य-मुख्यकामको साधारण विवरण तयार गरी आफु नियुक्ती भएको संस्थालाई आवश्यकता अनुसार मासिक प्रगति  प्रतिवेदन पठाउने ।

·      राम्रो बोलीचाली, व्यवहार, स्थानीय स्तरमा अरुसँग सर्म्पर्क तथा समन्वय गरी कामगर्न सक्ने ।

तलब सुविधाः परियोजनामा ब्यवस्था भएअनुसार आपसी समझदारीमा ।

आवेदन पेश गर्नका लागी

अन्तिममितिः- सुचना प्रकाशन भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र अन्तिम दिन र्सार्वजानिक बिदा भएमा भोलि पल्ट वा कार्यलय खुलेको पहिलो दिन ।

पेशगर्नुपर्ने कागजातहरु ः-निवेदनपत्र -इच्र्छाईएको गाँउपालिकाखुलाएको हुनुपर्ने),साथै आफ्नो व्यक्तिगतविवरण (Curriculum Vitae), नागरीकताको प्रतिलिपि, सम्बन्धिततालिम प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपीतथाकामको अनुभवको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपी ।

पेश गर्नेस्थानःकालिका स्वावलम्बन सामाजिक केन्द्रको केन्द्रियकार्यलय,कपिलबस्तु नगरपालिका -३, तौलिहवाकपिलस्तु वा FORWARD Nepal को www.forwardnepal.org/announcements गई दिइएको लिङ्कमार्फ वा कालिका स्वावलम्बन सामाजिक केन्द्रको इमेल ठेगाना hr.ksscnepal@gmail.com मा पेशगर्न सकिने छ ।

थपजानकारीकालागीफोन नं.०७६-५६०२८२

छनौटप्रक्रिया ः- प्रारम्भिक छोटो सूची, लिखिततथाअन्तरवार्ता परीक्षा ।

महिला, दलित, जनजाती, अपाङ्गता भएका तथा अन्तरलिङ्गी एवं अल्प संख्यक ब्यक्तिहरुलाई बिशेष प्राथमिकता दिइने छ ।

Vacancy Announcement for the various position.

JOB OPPORTUNITY

Kalika Self-reliance Social Center (KSSC-Nepal), a non-profit making organization based in Kapilvastu district, Lumbini Province and Forum for Rural Welfare and Agricultural Reform for Development (FORWARD Nepal),whose head office inChitwanare going to implement the “Civil Society Organisations as promoters of improved food systems and equal livelihood opportunities” project jointly in the selected rural municipalities of Kaplvastu district Mayadevi, Yeshodhara and Suddhodhan ofLumbini Province with the financial support from German Federal Ministry for  Economic Cooperation and Development (BMZ)/ Welthungerhilfe (WHH). The objective of the project is to contribute to the food and nutrition security of targeted households (SDG 2) with a special focus on nutritionally vulnerable groups (Infants, young children, pregnant / breastfeeding women, and adolescent girls).

The above project partners are looking for experienced and qualified candidates for the following positions. So, interested and eligible Nepalese citizens are requested to apply for the positions within the 15 days of notice publication.

 1. Programme Officer (Agriculture & Livelihood) – Require position -1
 2. Programme Officer (Nutrition and Hygiene) -Require position -1
 3. Programme Officer (Civil Society Mobilization & Advocacy) – Require position -1
 4. Monitoring Documentation and Reporting Officer – Require position -1
 5. Admin and Finance Officer Require position -2

(All these positions are project/field based)

Brief job description for position 1- (Agriculture & Livelihood).

 • Provide the necessary technical know-how and ensure the coordination and convergence of agriculture, livelihood nutrition, civil society strengthening and advocacy activities in the field.
 • Provide technical support for project staff and supervise the field staff, work closely with technical experts of the government and ensure good cooperation with partner organization and other NGOs/CBOs in the project area.
 • Support MEAL Manager/Officer for field data management and reporting.

Requiredqualification experience and skills.

 • Bachelor’s degree in agriculture and equivalent with experience of at least 3 yearsina relevant field.
 • Knowledge of agriculture technologies, nutrition and food security and hygiene advocacy
 • Should have market & marketsystem and business development.
 • Knowledge and skills on Business planning.
 • Knowledge on policies priorities of the government (Federal to local), needs and issues related to local economic development of Terai.
 • Sound knowledge on supply chain management.
 • Should have good coordination and communication skills to deal with project team and stakeholders.
 • Training/workshop facilitation skills and organizing and mobilizing groups for collective results.

Position 2 (Nutrition and Hygiene Officer)

 • Provide necessary technical know-how and ensure the coordination and convergence of nutrition, hygiene, agriculture, livelihood, civil society strengthening activities in the field.
 • Provide technical support for project staff and supervise the field staff, work closely with technical experts of government and ensure good cooperation with partner organization and other NGOs/CBOs in the project area.
 • Working together with FCHVs, Mother Groups and CBOs, in in close coordination with the peripheral health facility, ward offices, municipalities and relevant stakeholders.
 • Advocacy for the total sanitation and health system service delivery strengthen in project area.

Required qualification experience and skills.

 • Bachelor’s degree in Health Education, Social science, Rural developmentand equivalent with experience of at least 3 years in a relevant field.
 • Apart from an academic degree, should have good knowledge of coordination and advocacy skills in the relevant field.
 • Should have the ability to work in close coordination with the community, health institution and Palika members.
 • Must have demonstrative in WASH and Nutrition activities implementation and Advocacy.
 • Ability to Engage with the community for the supply of nutritious food and promote sustainability also practicing and promoting personal hygiene behavioral change and nutritious food habits.

Position 3 (Civil Society Mobilization & Advocacy Officer)

 • Develop advocacy and communication strategy.
 • Plan and create the communication campaigns, projects and deliverables, including executing communications strategy, writing/editing content, overseeing design and production.
 • Plan and execute communications for awareness raising and advocacy.
 • Carry out the policy advocacy campaign and influence to local level in best interest of food security and nutrition.
 • Manage and monitor the team members and will be responsible for coordination at local / provincial level, monitoring Coordination at local / provincial level, monitoring at organizational level, provides technical inputs, support in capacity development and quality control of the project. Develop strong networking and collaboration with stakeholders of the project.

Required qualification experience and skills.

 • Bachelor’s degree in Social science or an equivalent with experience of at least 3 years in a relevant field.
 • Good knowledge of coordination and advocacy skills in the relevant field.
 • Should have experience of lead in effective governance, ensure constitutional rights, Act policies compliance and are practiced well.
 • Should have capacity to identify local advocacy issues and around national context.
 • Have demonstrative & innovative idea of communication and materials developments.

Position 4 Monitoring Documentation and Reporting Officer

This employee will be working at FORWARD Nepal but occupies a dual function for both partner NGOs: FORWARD Nepal and KSSC and is the interface between WHH and the two partner organisations. Responsible for MEAL activities and reporting of all field activities of both partners. Obligated for monitoring, data collection, documentation and reporting at field level. Supports the programme officers in data analysis, report preparation and works closely with the officers, field team as well as MEAL manager and Programme manager at head office level of both partners.Create and maintain project documentation of exemplary results, good practices, success stories and reports.

Required qualification experience and skills.

 • Bachelor’s degree in Business studies, Social science or an equivalent with experience of at least 3 yearsina relevant field.
 • Should have good knowledge of MEAL, communication and reporting skills.
 • Sound knowledge on monitoring tools and methods also have good analysis and presentation skills.
 • Record and evaluation of the project beneficiaries towards the goal of the project.
 • Experience in developing innovative ideas, tools, factsheet and periodic analysis of the project.
 • Experience on documenting and reporting with supporting evidence.
 • Ability to work in close coordination with the project team, community and Palika members.

Position 5 Admin and Finance Officer Require position 2

The Admin and Finance Officer (AFO) will be responsible for overall financial management of program activities and accountable to ensure transparency and efficient cost effective implementation. The position will be responsible to financial administration at the field level. Also have major responsibility to ensures professional accounting and, timely financial reporting and auditing of project accounts.Need to provide support to run the smooth operations of financial and administrative process of respective program. Provide logistic support for program & staff. The AFO should always have responsible and accountable to cost effective project implementation, maximum utilization of budget to target beneficiaries and activities plan of phase budget to project goal attainment with minimum resources.

Required qualification experience and skills.

 • Bachelor’s degree in Business Studies and Administration, or an equivalent with experience of at least 3 yearsina relevant field.
 • Should have good amount of knowledge on prepare, examine, and analyze accounting records, financial statements, and other financial reports to assess accuracy, completeness, and conformance to reporting and procedural standards.
 • Must be demonstrative to prepare vouchers and enter them in the books of accounts also prepare periodic Trail balance, bank reconciliation, income and expenditures, budget and expenses reports for each project.
 • Be aware and comply with the local/province / Nepal government tax laws.
 • Facilitate recruitment, procurement, staff movements and employee database maintenance.
 • Good knowledge in computer and have a demonstrative skills of financial management.
 • A possession of a license for the motorbike/vehicle is desirable.
 • Salary and Benefits: will be as per the provision made in the prospective project.

To apply, Eligible and interested candidate can submit their application with latest updated CV and a cover letter to vacancy@forwardnepal.org or hr.ksscnepal@gmail.com before 18 May 2023.

Both KALIKA and FORWARD Nepal are an Equal Opportunity Employers. Especially women, people with disability and candidates from minority groups are highly encouraged to apply.

Only shortlisted candidates will be contacted for written examination. Candidate must be required for physical presence to assessment process. Telephonic enquiries will not be entertained and any effort to influence to do so will result in disqualification. The decision of KSSC Nepal & Forward Nepal will be final.  KSSC Nepal & Forward Nepal have rights to cancel this vacancy at any time. 

Please visit FORWARD Nepal’s website: www.forwardnepal.org/announcementsand www.ksscnepal.org.np for further information.

ToT on comprehensive School Safety.