Kalika Self-reliance Social Centre

Kapilvastu Municipality -03, Kalika Gaun, Taulihawa
Kapilvastu, Lumbini Province, Nepal

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

सूचना प्रकाशन मितिः२०८०/०१/२१

वेल्ट हंगर हिल्फे जर्मनी (WHH/BMZ)को आर्थिक सहयोगमा कालिका स्वावलम्बन सामाजिक केन्द्र (KSSC Nepal) र विकासका लागि ग्रामीण कल्याण तथा कृषि सुधार समूह -फरवार्ड नेपाल) द्वारा सयुक्त रूपमा सञ्चालन हुने “Civil Society Organisations as promoters of improved food systems and equal livelihood opportunities”-सुधारिएको खाद्य प्रणाली र जीविकोपार्जनका समान अवसरहरूको पर््रवर्द्धनका लागि नागरिक समाज) परियोजना कपिलबस्तु जिल्लाको यशोधरा, मायादेवी र शुद्धोधन गाँउपालिकामा सञ्चालन हुन गैरहेको छ । उक्त परियोजनाको लागि तपसिलमा उल्लेखित कर्मचारीहरू आवश्यक भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ ।

आवश्यकपद तथान्युनतम योग्यता

पद     ः     सामुदायिकसहजकर्ता Community Facilitator_

पद संख्याः      ११ जना

कार्यक्षेत्र ः     यशोधरा, मायादेवी र शुद्धोधनगाँउपालिकाकपिलबस्तु ।

आवश्यकन्युनतम योग्यता

·     मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहवा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हनु पर्ने छ साथै प्राविधिक I.Sc.Ag वा कृषि/पशुप्राविधिक (CTEVT) जे.टी.वा १८ महिने TSLC कृषितथापशु प्राविधिक CTEVT उत्तिर्ण  वाव्यवहारिक, अनुभवी र कृषकहरूलाई सिकाउन सक्ने र Skill Test Level-1 NSTB बाट उत्तर्ण भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिइने छ ।

·      समुदाय परिचालन,खाद्य सुरक्षा, पोषण, खानेपानीतथा सरसफाईको क्षेत्रमा कम्तिमा ३ बर्षकाम गरेको अनुभवहुनु पर्ने ।

ख) आवश्यककार्य अनुभवतथाअन्यसीपहरू

·      आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित पालिकामा खाद्य सुरक्षा, पोषण, खानेपानी तथा सरसफाईका क्षेत्रमा समुदाय परिचालन गर्न सक्ने ।

·      कृषक समूह गठन तथा परिचालनमा सहजीकरण गर्ने रकृषक समूहहरूलाई सम्बन्धित विषयमा आवश्यक तालिम प्रदान गर्न सक्ने ।

·      समुदाय स्तरमा पोषण सुरक्षा खानेपानी तथा सरसफाई आदि विषयमा सचेतना गर्न सक्ने ।

·      स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गरी लाभग्राही बर्गको हकहित संरक्षणका लागी पैरवीगर्ने ।

·      परियोजनामा संलग्न कृषकहरूको फिल्डमा नियमित अनुगमन गर्ने र उनीहरूलाई सम्बन्धित विषयमा आफनो जिम्मेवारी अनुसार सिकाइएका ज्ञान/सीपहरू व्यवहारमा उतार्न सिकाउने ।

·      कार्यक्रम अनुगमनमा परियोजनाको अन्य जिम्मेवार कर्मचारीहरूलाई सहयोग गर्ने ।

·      छनौट गरिएका कृषकको व्यवसायलाई परियोजनाले उपलब्ध गराएको फारम भरी अद्यावधिकगर्ने ।

·      आफुले समाधानगर्न नसकेका कृषक समुह/समुदायका प्राविधिक समस्यालाई विषयगत विशेषज्ञसँग सर्म्पर्क गर्राई समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने ।

·      स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रमा कार्यक्रम ब्यवस्थापन सम्बन्धी सीप भएको ।

·      स्थानीय भाषा बोल्न र लेख्न सक्ने ।

·      तालिम, गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने ।

·      कृषकहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक योजना बनाउन सहयोग गर्ने र आवश्यकता अनुसार वित्तीय संस्थामा पहुँच पुर्‍याउन सहयोग गर्ने ।

·      आफूले सम्पन्न गरेको मुख्य-मुख्यकामको साधारण विवरण तयार गरी आफु नियुक्ती भएको संस्थालाई आवश्यकता अनुसार मासिक प्रगति  प्रतिवेदन पठाउने ।

·      राम्रो बोलीचाली, व्यवहार, स्थानीय स्तरमा अरुसँग सर्म्पर्क तथा समन्वय गरी कामगर्न सक्ने ।

तलब सुविधाः परियोजनामा ब्यवस्था भएअनुसार आपसी समझदारीमा ।

आवेदन पेश गर्नका लागी

अन्तिममितिः- सुचना प्रकाशन भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र अन्तिम दिन र्सार्वजानिक बिदा भएमा भोलि पल्ट वा कार्यलय खुलेको पहिलो दिन ।

पेशगर्नुपर्ने कागजातहरु ः-निवेदनपत्र -इच्र्छाईएको गाँउपालिकाखुलाएको हुनुपर्ने),साथै आफ्नो व्यक्तिगतविवरण (Curriculum Vitae), नागरीकताको प्रतिलिपि, सम्बन्धिततालिम प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपीतथाकामको अनुभवको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपी ।

पेश गर्नेस्थानःकालिका स्वावलम्बन सामाजिक केन्द्रको केन्द्रियकार्यलय,कपिलबस्तु नगरपालिका -३, तौलिहवाकपिलस्तु वा FORWARD Nepal को www.forwardnepal.org/announcements गई दिइएको लिङ्कमार्फ वा कालिका स्वावलम्बन सामाजिक केन्द्रको इमेल ठेगाना hr.ksscnepal@gmail.com मा पेशगर्न सकिने छ ।

थपजानकारीकालागीफोन नं.०७६-५६०२८२

छनौटप्रक्रिया ः- प्रारम्भिक छोटो सूची, लिखिततथाअन्तरवार्ता परीक्षा ।

महिला, दलित, जनजाती, अपाङ्गता भएका तथा अन्तरलिङ्गी एवं अल्प संख्यक ब्यक्तिहरुलाई बिशेष प्राथमिकता दिइने छ ।